Nhật ký "Chuyến đi bắc"

NHẬT KÝ
CHUYẾN ĐI BẮC

Ngót mười ngày đi bắc
Xuôi ngược chạy vòng quanh
Lưu bao nhiêu kỷ niệm
Trong một chuyến du hành
Về quê đi tảo mộ

Thắp nén nhang tâm thành
Khấn tổ tiên phù hộ
Lay động cả trời xanh

alt src=http://hoahuyen.vnweblogs.com/gallery/2407/previews-med/352528-z2.jpg

Thăm Cha Mẹ tiễn anh
Lạc an nơi chin suối
Chốn thiên đường dong ruổi
Độ non nước yên lành

Bốn chin ngày xanh cỏ
Nước mắt chị vòng quanh
Linh thiêng anh phù hộ
Gia nghiệp phát thành danh

alt src=http://hoahuyen.vnweblogs.com/gallery/2407/previews-med/352532-z6.jpg

alt src=http://hoahuyen.vnweblogs.com/gallery/2407/previews-med/352533-z7.jpg

alt src=http://hoahuyen.vnweblogs.com/gallery/2407/previews-med/z8.jpg

Làng Sơn Cốt song hành
Hơn một ngày mau lẹ
Thăm quê anh giỗ Mẹ
Tóc dần trắng màu mây


Thăm gia đình em gái
Đang sống ở Sơn tây
Thấy em mình hạnh phúc
Rượu nồng thắm đắm say


Học viện PKKQ - tháng 4.2011

Tuấn TKCDCT - Hiển TKCB - PGSTS LỤC - SINH - HH - Thư pháp LNHTại gia đình Thày đồ thư pháp "Kim Đới Cư nhân" Lâm Ngọc Hiếu

Ba mốt năm gặp bạn
Tay xiết chắt bàn tay
Trường xưa lưu kỷ niệm
Rèn học ở nơi này

Trung Tuấn Lục Hiển vinh
Quân hàm đeo tướng tá
Cụng vài ly hởi dạ
Hân hoan “bốc” tao – mày


Tại nhà riêng PGSTS Vũ Đình Lục - Cán bộ Học viện PKKQ
 
Thằng Thanh giờ Chính Ủy
Cảnh Lục phó giáo sư
Can Hòa hưu… mày ạ
Thư pháp Hiếu… rất cừ…

Trăm phần trăm cạn nhé!
Lũ bạn thuở vô tư
Ở quê hay Hà Nội
Gặp nhau uống nát nhừVới các đại thiền sư
Tâm đầu trên blogs
Thắng ngay chân quê mộc
Xướng họa câu tâm tình

Chuyến đi nhiều kỷ niệm
Khó quên dáng yêu kiều
Của nàng thơ Thanh Thủy
Bên đu đủ nghiêng... kiêu

Hehehe


NẶNG NGHĨA ÂN TÌNH

Một chuyến thăm quê nặng nghĩa tình
Lưu dầy kỷ niệm kiếp ba sinh
Tri âm bè bạn khi gian khổ
Tri kỷ anh em lúc nhục vinh
Cõi tạm trần gian không ngại khó
Thiên thu cửa phật hưởng an bình  
Trăm năm tàn cuộc còn in dấu
Một chuyến thăm quê nặng nghĩa tình

12.4.2011
Hoahuyen

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

- Thöïc hieän chæ thò soá : 09 /CT-UBND ngaøy 14/3/2011 cuûa UBND thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø Thöïc hieän keá hoïach soá : 43 /KH-UBND ngaøy 29/3/2011 cuûa UBND Quaän 1 veà toå chöùc phaùt ñoäng phong traøo thi ñua yeâu nöôùc naêm 2011

          - Caên cöù vaøo nghò quyeát Ñaïi hoäi ñaïi bieåu nhieäm kyø V (2007-2012) cuûa Hoäi CCB Quaän I phaùt huy thaønh tích ñaõ ñaït ñöôïc naêm 2010. Thöïc hieän keá hoaïch chæ tieâu nhieäm vuï naêm 2011 Hoäi CCBVN Quaän I ñaêng kyù thi ñua phaán ñaáu cuï theå trong naêm 2011 nhö sau:

hoahuyen

BD ơi! Đây là toàn bài thơ nè

NHẬT KÝ
CHUYẾN ĐI BẮC

Ngót mười ngày đi bắc
Xuôi ngược chạy vòng quanh
Lưu dầy bao kỷ niệm
Trong một chuyến du hành

Về thăm quê tảo mộ
Thắp nén nhang tâm thành
Khấn tổ tiên phù hộ
Lay động cả trời xanh

Thăm Cha Mẹ tiễn anh
Lạc an nơi chin suối
Chốn thiên đường dong ruổi
Độ non nước yên lành

Bốn chin ngày xanh cỏ
Nước mắt chị vòng quanh
Linh thiêng anh phù hộ
Gia nghiệp phát thành danh

Làng Sơn Cốt song hành
Hơn một ngày mau lẹ
Thăm quê anh giỗ Mẹ
Tóc bạc trắng màu mây

Thăm thành cổ Sơn tây
Đong đầy bao cảm xúc
Thấy em mình(*) hạnh phúc
Rượu nồng thắm đắm say

Ba mốt năm gặp bạn
Tay xiết chặt bàn tay
Trường xưa lưu kỷ niệm
Rèn học ở nơi này

Trung Tuấn Lục Hiển vinh
Quân hàm đeo tướng tá
Cụng vài ly hởi dạ
Hân hoan “bốc” tao – mày

Thằng Thanh giờ Chính Ủy
Cảnh Lục phó giáo sư
Can Hòa hưu… mày ạ
Thư pháp Hiếu… rất cừ…

Trăm phần trăm cạn nhé!
Lũ bạn thuở vô tư
Ở quê hay Hà Nội
Gặp nhau uống nát nhừ

Với các đại thiền sư
Tâm đầu trên blogs
Thắng ngay chân quê mộc
Xướng họa câu tâm tình

NẶNG NGHĨA ÂN TÌNH

Một chuyến thăm quê nặng nghĩa tình
Lưu dầy kỷ niệm kiếp ba sinh
Tri âm bè bạn khi gian khổ
Tri kỷ anh em lúc nhục vinh
Cõi tạm trần gian không ngại khó
Thiên thu cửa phật hưởng an bình
Trăm năn tàn cuộc còn in dấu
Một chuyến thăm quê nặng nghĩa tình

12.4.2011
Hoahuyen

bachduong57

Chuyến đi mười ngày nhưng anh Hoa Huyền làm được bao nhiêu là việc Hiếu + Nghĩa BD xin chúc mừng nhé. Chắc là anh đang đưa hình ảnh?

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '2407' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.80.83.123' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2407','vv4anl99clcqgf7rshof9gj8q5','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-22 16:44:25','/a291429/nhat-ky-chuyen-di-bac/page-4.html')