90. Duyên Thơ


90.
Duyên Thơ

Lánh xa trần tục vẫn yêu thơ
Mõ gõ gieo vần ý ngẩn ngơ
Dưỡng tánh dừng chân bên vực mộng
Tu tâm lạc gót giữa vườn mơ
Trần gian hoan hỉ ươm tằm nhộng
Cõi Phật âm thầm nhả kén tơ
Thán phục chuông chùa ngân thánh thót
Hữu duyên nợ bút khó phai mờ...
 
Hoahuyen
________________________

Đang mải tu tâm tánh
Tạm đóng cửa còm men
Bạn gần xa thứ lỗi
Rảnh tui lại lên đèn