Giới thiệu thơ ĐÀO MAI

Giới thiệu với các bạn gần xa thơ của bác ĐÀO MAI
Trong tuyển tập VĂN THƠ GIỮA ĐỜI THƯỜNG